บทความ
คุรุสภาไฟเขียว... มาตรฐานวิชาชีพครู
คุรุสภาไฟเขียว... มาตรฐานวิชาชีพครู

คุรุสภาไฟเขียวมาตรฐานวิชาชีพครู
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เสนอโดยมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม่จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2.มาตรฐานปฏิบัติงาน และ 3.มาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยปรับการสอนหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ตามที่รัฐบาลกำหนด
ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มาตรฐานวิชาชีพครูใหม่จะใช้พิจารณาร่วมกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะเดินหน้าหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี โดยจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 รอบโควตา เป็นการปรับโฉมการผลิตครูใหม่ที่จะตอบโจทย์อนาคต โดยใช้ระบบการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องสมรรถนะเป็นหลักและใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมสามารถร่นระยะเวลาได้ 1 ปี
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอให้ยกเลิกการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หรือผู้เรียนหลักสูตรครู 5 ปี ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งที่ประชุมเสนอว่าให้ปรับเป็นผลการประเมินของสถาบันผู้ผลิตครูตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาเป็นผู้กำหนด เนื่องจากหลักสูตร 5 ปีมีกระบวนการที่เข้มข้นอยู่แล้ว แต่ในส่วนของการสอบใบอนุญาตฯก็ให้นำไปใช้กับหลักสูตรครู 4 ปีแทนซึ่งจะเริ่มสอบในปี 2566

ที่มา ไทยรัฐ ออนไลน์